Projekty UE

PROTECO MACHINES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie prototypu systemu stabilizacji maszyny do mycia elewacji na ścianie budynku podczas procesu mycia”


Celem projektu jest opracowanie, we współpracy z jednostką naukową, prototypu systemu horyzontalnej stabilizacji pracy maszyny do mycia elewacji budynków. Efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie oferty produktów oferowanych do sprzedaży na rynku oraz możliwość świadczenia usług mycia elewacji w warunkach, które dotychczas uniemożliwiały prace ze względu na brak możliwości stabilnej pracy maszyny. Wprowadzenie znacznego udoskonalenia pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi maszynami do mycia elewacji oferowanymi w Europie i na świecie oraz poprawę konkurencyjności świadczonych usług poprzez zwiększenie produktywności pracy przyczyniając się do większego udziału w rynku mycia elewacji. Ponadto nowa funkcjonalność maszyny poprawi bezpieczeństwo prowadzenia prac na wysokości.


Całkowita wartość projektu: 388.557,00 PLN


Dofinansowanie projektu z UE: 268.515,00 PLN


Termin zakończenia projektu: 31.03.2022 r.


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.